English (United States)   vi-VN
  
  
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CHI BỘ LẦN THỨ IX, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Trong ngày 19/5/2020, Chi bộ Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự Đại hội có đồng chí Hoàng Nghĩa Sơn và đồng chí Đào Việt Hà - ủy viên Ban Chấp Hành Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cùng 21 đảng viên của Chi bộ.

Trong nhiệm kỳ vừa qua Chi bộ đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, hoạt động khoa học thu được nhiều kết quả và có những đóng góp vào thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ của đơn vị. Viện đã thực hiện trên 50 đề tài các cấp trong đó có 11 đề tài cấp Nhà nước, tăng 57%. Số lượng các công bố tăng 10%, trong đó bài báo quốc tế tăng 25%. Các kết quả nghiên cứu đều gắn liền với các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, một số kết quả nghiên cứu được ứng dụng vào thực tiễn sản xuất và đời sống đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội, Gắn kết nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao.

 Việc thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết TW 4, khóa XII đã và đang trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mọi hoạt động của đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Công tác lãnh đạo chỉ đạo các tổ chức đoàn thể được quan tâm thường xuyên, Công đoàn và Đoàn thanh niên luôn là lực lượng nòng cốt trong tất cả các hoạt, góp phần thực hiện tốt mọi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 với các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể. Sau đại hội, Chi bộ đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến để đảng viên, CCVC và người lao động nhận thức rõ và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Đại hội đã bầu Cấp ủy khóa IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 3 đồng chí, đồng chí Phạm Trung Sản được tín nhiệm tái cử giữ chức Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Chương trình hành động.pdf Tìm kiếm
 Liên kết website
 Lượt truy cập