English (United States)   vi-VN
  
  
Fucales Sargassaceae Sargassum oligocystum Montagne
Fucales, Sargassaceae
Sargassum oligocystum MontagnePhoto Data

Loại mẫu được ép khô và lưu trữ tại tủ mẫu Phòng Vật liệu hữu cơ từ tài nguyên biển - Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang

Địa điểm (Place): Xóm Bầu – Vĩnh Nguyên – Nha Trang

Thời gian (Date): 16 Jun, 1996

Người định loại Nguyễn Hữu Dinh

Rong Lá mơ, Rong Mơ

Nhánh dẹp và nhẵn, lá dạng đường đến mũi mác, mép uốn éo có răng cưa. Bàn bám dạng đĩa, túi khí câu tròn không có gai. Rong dài 1.5-2m, mọc thành đám lớn trên đá ở vùng dưới triều, nơi sóng vừa.

Sargassum oligocystum Montagne

Plants have flat, smooth branches, and the leaves are linear to lanceolate with the serrated and undulated margins. The holdfast is discoid and the vesicles are spherical, without spines. This seaweed reaches up to 1.5-2m tall, and forms large communities on rocks in the sub- tidal zone of shores exposed to moderate wave action Tìm kiếm
 Liên kết website
 Lượt truy cập