English (United States)   vi-VN
  
  
Fucales Sargassaceae Sargassum mcclurei f. duplicatum Zinova et Nguyen Huu Dinh
Fucales, Sargassaceae
Sargassum mcclurei f. duplicatum Zinova et Nguyen Huu DinhPhoto Data

Loại mẫu được ép khô và lưu trữ tại tủ mẫu Phòng Vật liệu hữu cơ từ tài nguyên biển - Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang

Địa điểm (Place): Cà Ná - Ninh Thuận

Thời gian (Date): 16 Jun, 1996

Người định loại Nguyễn Hữu Dinh

Rong Mơ lá phao, Rong Lá mơ

Rong dặc trưng bởi lá có răng cưa mép kép, mọc từ các nhánh chính. Rong có màu thẫm hơn ở loài chính (S. mcclurei), cao 1- 1,5m, mọc thành thảm lớn trên đá ở mực triều thấp đến vùng dưới triều, nơi sóng hơi mạnh.

Sargassum mcclurei f. duplication Zinova et Nguyen

This seaweed is characterized by thick, double-serrated leaves that attach to the main branches. The colour is darker than that of typi­cal S. mcclurei. Plants are 1-1.5m in height. This species forms large communities on rocks in the lower intertidal to subtidal zone of shores exposed to slightly strong wave action. Tìm kiếm
 Liên kết website
 Lượt truy cập