English (United States)   vi-VN
  
  
Dictyotales Dictyotaceae Dictyota dichotoma (Hudson) Lamouroux
Dictyotales, Dictyotaceae
Dictyota dichotoma (Hudson) LamourouxPhoto Data

Loại mẫu được ép khô và lưu trữ tại tủ mẫu Phòng Vật liệu hữu cơ từ tài nguyên biển - Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang

Địa điểm (Place): Gành Đỏ - Phú Yên

Thời gian (Date): 09 June, 1997

Rong Võng chạc, Rong Vòng táo

Rong mọc thành bụi rậm, đứng, dài 6- 15cnn. Nhánh dạng đai, xẻ chạc hai đều, rộng 3-6mm, mép nguyên và đinh tù. Rong mọc trên đá và sỏi đá nhỏ, ở mực triều thấp đến vùng dưới triều, nơi sóng vừa.

Dictyota dichotoma (Hudson) Lamouroux

Plants are erect, bushy, 6-15cm tall. The branches are strap-like, regularly dichoto- mously divided, 3-6mm wide, and with entire margins and obtuse tips. This species is found on rocks and gravel in the lower intertidal to subtidal zone of shores exposed to moderate wave action.

  Tìm kiếm
 Liên kết website
 Lượt truy cập