English (United States)   vi-VN
  
  
Ulvales Ulvaceae Ulva lactuca Linaeus
Ulvales, Ulvaceae
Ulva lactuca LinaeusPhoto Data

Loại mẫu được ép khô và lưu trữ tại tủ mẫu Phòng Vật liệu hữu cơ từ tài nguyên biển - Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang

Địa điểm (Place): Eo Gió – Bình Định

Thời gian (Date): 23 Mar, 2010

Người định loại TS Lê Như Hậu

Rong Cải biển nhăn, Rong Sa lách

Rong dạng phiến rộng, gồm 2 lớp tế bào, mềm láng, mép nhăn gấp, không có răng cưa nhỏ. Rong màu lục nhạt, hầu như chỉ mọc ở nơi chổ nước yên hoặc sâu.

Ulva lactuca Linnaeus

Plants are soft, glossy, thin and membranous (being composed of two layers of cells). Thal- lus is broad and its margins are undulate. There are no microscopic serrations on the thallus margins. Plants are light green, and seem to be limited to calm or deep water.
 Tìm kiếm
 Liên kết website
 Lượt truy cập