English (United States)   vi-VN
  
  
Codiales Codiaceae Codium geppiorum O. C. Schmidt
Codiales, Codiaceae
Codium geppiorum O. C. SchmidtPhoto Data

Loại mẫu được ép khô và lưu trữ tại tủ mẫu Phòng Vật liệu hữu cơ từ tài nguyên biển - Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang

Địa điểm (Place): Eo Gió – Bình Định

Thời gian (Date): 23 Mar, 2010

Người định loại TS Lê Như Hậu

Rong Nhung Gepp

Rong mọc bò trên vật bám. Nhánh trụ tròn, chia chạc hai khống đều, dính với nhau ở một số chỗ, Túi nhỏ dạng chùy, đỉnh tròn, đường kính 0.1-0.2mm, hơi thăt lại ở phần ngọn. Rong dạng hải miên, phủ lông ngắn, màu lục đậm, mọc trên đá hay trên san hô chết, ở vùng dưới triều, nơi sóng vừa.

Codium geppiorum О. C. Schmidt

The cylindrical and irregularly dichotomous branches of this species creep along the sub­strate, and adhere to each other. The utricles are clavate with round tips, approximately 0.1-2mm in diameter, and slightly constricted near their upper portions. Plants are spongy, covered with short hairs, and dark green. They are found on rocks and dead corals in Ihc sub- tidal zone of moderately wave-exposed shores. Tìm kiếm
 Liên kết website
 Lượt truy cập