English (United States)   vi-VN
  
  
Cladophorales Cladophoraceae Chaetomopha crassa (C.Agardh) Kützing
Cladophorales, Cladophoraceae
Chaetomopha crassa (C.Agardh) KützingPhoto Data

Loại mẫu được ép khô và lưu trữ tại tủ mẫu Phòng Vật liệu hữu cơ từ tài nguyên biển - Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang

Địa điểm (Place): Bờ Kè – An Hải – Lý Sơn

Thời gian (Date): 15 Sep, 2013

Người định loại TS Lê Như Hậu

Rong Tóc đốt thô, Rong Mao hình mập

Rong dạng sợi gồm một dãy tế bào hình trụ hay tang trống, không chia nhánh, thành đám thưa và mềm. Rong phủ trên đáy hoặc gài rối với rong khác ở vùng triều đến dưới triều, nơi nước yên đến chảy nhẹ.

Chaetomorpha crassa (C. Agardh) Kützing

This species forms soft, loose clumps of bright green filaments that are unbranched se­ries of cylindrical to barrel-shaped cells. Plants drift above the bottom, or tangle with other sea­weeds, in the intertidal to subtidal zone of shores with moderate to calm wave action. Tìm kiếm
 Liên kết website
 Lượt truy cập