English (United States)   vi-VN
  
  
Cladophorales Cladophoraceae Chaetomopha antennina (Bory) Küztzing
Cladophorales, Cladophoraceae
Chaetomopha antennina (Bory) Küztzing


Photo Data

Loại mẫu được ép khô và lưu trữ tại tủ mẫu Phòng Vật liệu hữu cơ từ tài nguyên biển - Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang

Địa điểm (Place): Xóm Cồn – Nha Trang

Thời gian (Date): 06 Apr, 2002

Người định loại TS Lê Như Hậu

Rong Tóc đốt cần, Rau Biến, Rong Мао hình râu

Rong dạng sợi gồm một dãy tế bào hình trụ hay tang trống, không chia nhánh. Tế bào ở phần gốc, dài 3-5mm, dài hơn tế bào ở phần giữa và ngọn. Rong cứng màu lục nhạt đến đậm, mọc trên đá ở mực triều cao đến triều giữa, nơi sóng đập.

Chaetomorpha antennina (Bory) Kützing

Plants are composed of unbranched series of cells that are cylindrical to barrel-shaped. The cells of lower parts of the plant are longer than those of the middle and upper parts, about 3- 5mm long. This seaweed is stiff and bright to dark green, and is found on rocks in the upper to mid intertidal zone of wave-exposed shores. Tìm kiếm
 Liên kết website
 Lượt truy cập