English (United States)   vi-VN
  
  
Gigartinales Phyllophoraceae Ahnfeltiopsis quinhonensis (Pham) Masuda
Gigartinales, Phyllophoraceae
Ahnfeltiopsis quinhonensis (Pham) Masuda
Photo Data

Loại mẫu được ép khô và lưu trữ tại tủ mẫu Phòng Vật liệu hữu cơ từ tài nguyên biển - Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang

Địa điểm (Place): Nam Ô – Đà Nẵng

Thời gian (Date):23 Mar, 2009

Người định loại TS Lê Như Hậu

Rong Chạc lùm, Rong Lỏa thư

Nhánh dạng dãi phảng, chia chặc hai đến nhiều chạc không đều, góc hẹp. Rong màu nâu vàng, mọc trên đá ở mực triều giữa, nơi sóng đập. Cho đến nay, loài này ở Việt Nam vẫn được xác định là Gymnogongrus quinhonensis.

Ahnfeltiopsis quinhonensis (Pham) Masuda

This species has flat, linear branches that are dichotomously to polychomously irregularly divided several times with narrow angles. This seaweed is yellowish brown and grows on rock in the mid intertidal zone of wave-exposed shores. Tìm kiếm
 Liên kết website
 Lượt truy cập