English (United States)   vi-VN
  
  
Gigartinales Phyllophoraceae Ahnfeltiopsis pygmaea (J.Agardh) Silva et DeCew
Gigartinales, Phyllophoraceae
Ahnfeltiopsis pygmaea (J.Agardh) Silva et DeCewPhoto Data

Loại mẫu được ép khô và lưu trữ tại tủ mẫu Phòng Vật liệu hữu cơ từ tài nguyên biển - Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang

Địa điểm (Place): Xóm Cồn – Nha Trang

Thời gian (Date): 18 Feb, 2009

Người định loại TS Lê Như Hậu

Rong Chạc lùm, Rong Lỏa thư

Rong mọc đứng, chất sụn. Nhánh trụ tròn hơi dẹp, chia chạc hai, đỉnh tù đến hơi thon lại, xẻ hai. Rong màu lục đến đỏ thẫm khi còn sống, mọc trên đá ở mực triều giữa đến triều thấp, nơi sóng vừa đến mạnh. Cho đến nay, loài này ở Việt Nam vẫn được xác định là Gymnogonạruspvgmaeus.

Ahnfeltiopsispygmaea (J. Agardh) Silva et DeCew

Plants are erect and cartilaginous. The branches are slightly compressed cylindrical, irregularly dichotomously divided, and have bifurcate apices that are obtuse to slightly ta­pered. The plant is green to dark red when alive. It has been described as Gymnogongrus pygmaeus in Vietnam. This species is found on rocks in the mid to lower intertidal zone of shores exposed to strong to moderate wave ac­tion. Tìm kiếm
 Liên kết website
 Lượt truy cập