English (United States)   vi-VN
  
  
Gigartinales Phyllophoraceae Ahnfeltiopsis flabelliformis (Harvey) Masuda (long branching form)
Gigartinales, Phyllophoraceae
Ahnfeltiopsis flabelliformis (Harvey) Masuda

(long branching form)
Photo Data

Loại mẫu được ép khô và lưu trữ tại tủ mẫu Phòng Vật liệu hữu cơ từ tài nguyên biển - Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang

Địa điểm (Place):Nam Ô – Đà Nẵng

Thời gian (Date):23 Mar, 2009

Người định loại TS Lê Như Hậu

Rong Chạc quạt, Rong Lỏa thư [dạng nhánh dài]

Bàn bám dạng dĩa nhỏ, cuống trụ đứng ngắn. Nhánh dạng đai, chia chạc hai, mép nguyên, đỉnh tù xẻ hai. Rong chất sụn, màu đó thẩm đến đỏ tía, mọc trên đá ở mực triều giữa, nơi sóng vừa đến mạnh. Cho đến nay, loài này ở Việt Nam vẫn được xác định là Gymnogonạrus flabelliformis.

Ahnfehiopsis flabeltiformis (Harvey) Masuda [long branching form]

The branches of this species are strap-like, dichotomously divided, and have entire mar­gins with obtuse apices. Plants are cartilagi­nous, and dark red to purplish red. The discoid holdfast is a small and the stipe is terete. This seaweed has been classified as Gvmnogongrus flabelliformis in Vietnam. It is found on rocks in the mid intertidal zone of shores exposed to strong to moderate wave action. Tìm kiếm
 Liên kết website
 Lượt truy cập