English (United States)   vi-VN
  
  
Gigartinales Hypneaceae Hypnea pannosa J.Agardh
Gigartinales, Hypneaceae
Hypnea pannosa J.Agardh
Photo Data

Loại mẫu được ép khô và lưu trữ tại tủ mẫu Phòng Vật liệu hữu cơ từ tài nguyên biển - Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang

Địa điểm (Place): Hòn Một – Nha Trang

Thời gian (Date): 30 Apr, 2007

Người định loại TS Lê Như Hậu

Rong Đông thảm, Rong Vi giác

Rong thành đám, cài rối dày, chất rong đòn, màu đỏ thẫm đến tím, phát huỳnh quang khi ở dưới nước. Nhánh trụ tròn đến hơi dẹp, đỉnh nhọn, chia nhánh bèn không đều. Rong mọc trên đá hay san hô ở vùng dưới triểu, nơi sóng vừa đến mạnh

Hypnea pannosa J. Agardh

Plants are brittle and form dense, intricate clumps. The branches are cylindrical to slightly compressed, irregularly alternately branching, and with acuminate apices. This seaweed is dark red to purple and fluoresces when it is underwater. It is found on rocks and corals in the subtidal zone of shores exposed to moder­ate to strong wave action. Tìm kiếm
 Liên kết website
 Lượt truy cập