English (United States)   vi-VN
  
  
Gigartinales Halymeniaceae Grateloupia ramosissima Okamura
Gigartinales, Halymeniaceae
Grateloupia ramosissima Okamura
Photo Data

Loại mẫu được ép khô và lưu trữ tại tủ mẫu Phòng Vật liệu hữu cơ từ tài nguyên biển - Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang

Địa điểm (Place): Nam Ô – Đà Nẵng

Thời gian (Date): 23 Sep, 2009

Người định loại TS Lê Như Hậu

Rong Cát liệt nhánh, Rong Chùn nhánh

Nhánh trụ đứng mảnh, có nhiều nhánh nhỏ ngấn, trụ tròn, thon lại ở cả phần ngọn lẫn phần gốc, hình thành theo mỗi hướng. Rong như sụn, màu nâu vàng, đỏ lục và đỏ thẫm, mọc thành bụi dày trên đá, trên đó thường có phủ lớp cát di động, ở mực triều thấp, nơi sóng vừa.

Grateloupia ramosissima Okamura

Plants are tough and cartilaginous. The branches are slender, terete, and have many short branchlets that are cylindrical, acuminate at their tips and bases, and that spread in all directions. Plants are yellowish brown, green and dark red, and grow bushily on rocks that are frequently covered with a thin layer of drift­ing sand, in the lower intertidal zone of mod­erately wave-exposed shores. Tìm kiếm
 Liên kết website
 Lượt truy cập