English (United States)   vi-VN
  
  
Mẫu 2018 - Hợp đồng - Mẫu BC chuyên đề - HD sinh viên


Nhóm văn bản 1: Hoạt động KHCN (tải toàn bộ tại đây)

1. Mau de xuat de tai KHCN co so Tre.doc

2. Mau thuyet minh de tai KHCN cap co so_tre.doc

3. Mau bao cao tong ket.doc

4. mau cong khai co so.doc

5. Huong dan viet bao cao chuyen de.doc

6. Quy định về quản lý để tài độc lập trẻ cấp VAST_các biểu mẫu

2017-QD-xxxx-QD-VHL--2017-00- Danh muc mau VB.docx

2017-QD-xxxx-QD-VHL--2017-01-Quy dinh Quan ly de tai DLT cap VAST.doc

2017-QD-xxxx-QD-VHL--2017-02- Mau van ban DLT cap VAST 2017.11.02.doc

2017-QD-xxxx-QD-VHL--2017-02-PL1-01-Mau van ban-Bia.doc

2017-QD-xxxx-QD-VHL--2017-03-PL2-Trinh tu xac dinh danh muc de tai.doc

2017-QD-xxxx-QD-VHL--2017-04-PL3-Trinh tu lam viec cua HDTV.doc

2017-QD-xxxx-QD-VHL--2017-05-PL4-Trinh tu lam viec cua HDNT cap Vien Han lam.doc

7. Quy định về quản lý nhiệm vụ HTQT_các biểu mẫu
Nhiem vu HTQT VHL-PL1-Mau De xuat.doc Nhiem vu HTQT VHL-PL2-Mau Thuyet minh.doc Nhiem vu HTQT VHL-PL3-Mau Don dang ky.doc Nhiem vu HTQT VHL-PL4-Mau Ly lich khoa hoc.doc Nhiem vu HTQT VHL-PL5-Mau Tom tat hoat dong.doc nhiem vu HTQT VHL PL 6 -Mẫu báo cáo giữa kỳ.doc Nhiem vu HTQT VHL-PL7-Mau Bao cao tong ket.doc Nhiem vu HTQT VHL-PL8-Mau Tom tat ket qua tieng Viet.doc Nhiem vu HTQT VHL-PL9-Mau Tom tat ket qua tieng Anh.doc Nhiem vu HTQT VHL-PL10-Mau Bao cao tai chinh.doc Nhiem vu HTQT VHL-PL11-Phieu Danh gia xet tuyen.doc Nhiem vu HTQT VHL-PL12-Phieu Tham dinh.doc Nhiem vu HTQT VHL-PL13-Phieu Nghiem thu.doc Nhiem vu HTQT VHL-PL14-Mau Don gia han.doc Nhiem vu HTQT VHL-PL15-Mau Don dieu chinh.doc nhiem vu HTQT VHL-PL16-Mau hop dong.doc nhiem vu HTQT VHL-PL17-Mau thanh ly hop dong.doc nhiem vu HTQT VHL-PL18- Mau bia ho so de xuat.doc Nhiem vu HTQT VHL-PL19- Mau bia ho so thuyet minh.doc
Nhiem vu HTQT-VHL-PL20-Mau bia Ho so bao cao tong ket.doc

8. Quy định về quản lý Chương trình hỗ trợ NCVCC_các biểu mẫu

Quyet dinh 2756 ngay 25.12.2017 phe duyet Quy dinh quan ly.PDF

Bieu mau kem Quyet dinh 2756.doc

9. Quy định về quản lý đề tài ưu tiên cấp VAST

1882.PDF

2018-QD-1548-QD-VHL-28-8-2018-02-Quy dinh Quan ly de tai huong KHCN uu tien.doc

QĐ số 1548.doc

Danh mục mẫu kèm 1548.doc

phụ lục 1 kem 1548.doc

phụ lục 2 kèm 1548.doc

phụ lục 3 kèm 1548.doc

phụ lục 4 kèm 1548.doc

Nhóm văn bản 2: Tổ chức cán bộ (tải toàn bộ tại đây)

1. Quy che cu CB di hoc nuoc ngoai_NITRA_2018.pdf

2. MS 03- vien chuc-danh gia phan loai.doc

3. Mau C16-HD- Giay di duong.doc

4. Giay tiep nhan sv-hv thuc tap-new.doc

5. MAU Giay gioi thieu.doc

6. MAU Phieu su dung xe oto.doc

7. MAU Phieu Bao tiep khach.doc

8. DON XIN NGHI PHEP.doc

9. Phieu_bosung_lylich- cong chuc.doc

10. Phieu_bosung_lylich- vien chuc.doc

11. Mau_ke_khai_tai_san_2013_1 - Theo ND 78.doc

Nhóm văn bản 3: Tài chính kế toán (tải toàn bộ tại đây)

1HOP DONG THUE KHOAN CM.doc

2. Mẫu số C42- HD Giấy đề nghị tạm ứng.docx

3. GIAY DE NGHI THANH TOAN TT107.doc

4. THANH TOAN TAM UNG TT107.doc

5. MAU C34 GIAO NHAN VAT TU TT107.doc

6. HD QT LUA CHON NHA THAU MUA SAM DTDA.doc

7. PA THUC HIEN CAC NOI DUNG CV DUOC GIAO KHOAN.doc

8. DANH SACH NHAN TIEN.xlsx

9. DS NHAN TIEN CO THUE TNCN.xlsx

10. Mẫu C50 Bien ban giao nhan TSCD từ 10tr tro len.docx

11. Bang ke thanh toan cong tac phi.xls

Nhóm văn bản 4: Hợp tác quốc tế (tải toàn bộ tại đây)

M01_Don_de_nghi_di_nuoc_ngoai 2018.doc

M02_bao cao ket qua chuyen di cong tac nuoc ngoai 2018.doc

Quy dinh quan ly hoc tap nuoc ngoai_ca bieu mau.doc

2286_3_QD phan cap quan ly doan ra doan vao.PDF

QD788 chuan hoa ho so doan ra_tu 5-2019.PDF Tìm kiếm
 Liên kết website
 Lượt truy cập