English (United States)   vi-VN
  
  
Mẫu: Hợp đồng - Mẫu BC chuyên đề - HD sinh viên

Nhóm văn bản 1: Hoạt động KHCN 

QĐ180NCUDCN_quy dinh quan ly de tai cap NITRA.pdf

  PL-Mau van ban-kem QD 180 _quan ly de tai cap co so NITRA.doc
Mau cong khai KHCN co so.doc

  Quy định về quản lý để tài độc lập trẻ và đề tài ưu tiên cấp VAST_các biểu mẫu

    2385-20-12-2019-Quy dinh quan ly 7 huong va doc lap tre-01-Quyet dinh ban hanh.doc
    2385-20-12-2019-Quy dinh quan ly 7 huong va doc lap tre-02-Noi dung.doc
    2385-20-12-2019-Quy dinh quan ly 7 huong va doc lap tre-03-01-PL1-Mau van ban-Bia.doc

    2385-20-12-2019-Quy dinh quan ly 7 huong va doc lap tre-03-02-PL1-Mau van ban (1).doc
   2385-20-12-2019-Quy dinh quan ly 7 huong va doc lap tre-04-PL2-Trinh tu xet chon de tai.doc
   2385-20-12-2019-Quy dinh quan ly 7 huong va doc lap tre-05-PL3-Trinh tu danh gia ket qua de tai.doc

  Quy định về quản lý nhiệm vụ HTQT_các biểu mẫu
Nhiem vu HTQT VHL-PL1-Mau De xuat.doc Nhiem vu HTQT VHL-PL2-Mau Thuyet minh.doc Nhiem vu HTQT VHL-PL3-Mau Don dang ky.doc Nhiem vu HTQT VHL-PL4-Mau Ly lich khoa hoc.doc Nhiem vu HTQT VHL-PL5-Mau Tom tat hoat dong.doc nhiem vu HTQT VHL PL 6 -Mẫu báo cáo giữa kỳ.doc Nhiem vu HTQT VHL-PL7-Mau Bao cao tong ket.doc Nhiem vu HTQT VHL-PL8-Mau Tom tat ket qua tieng Viet.doc Nhiem vu HTQT VHL-PL9-Mau Tom tat ket qua tieng Anh.doc Nhiem vu HTQT VHL-PL10-Mau Bao cao tai chinh.doc Nhiem vu HTQT VHL-PL11-Phieu Danh gia xet tuyen.doc Nhiem vu HTQT VHL-PL12-Phieu Tham dinh.doc Nhiem vu HTQT VHL-PL13-Phieu Nghiem thu.doc Nhiem vu HTQT VHL-PL14-Mau Don gia han.doc Nhiem vu HTQT VHL-PL15-Mau Don dieu chinh.doc nhiem vu HTQT VHL-PL16-Mau hop dong.doc nhiem vu HTQT VHL-PL17-Mau thanh ly hop dong.doc nhiem vu HTQT VHL-PL18- Mau bia ho so de xuat.doc Nhiem vu HTQT VHL-PL19- Mau bia ho so thuyet minh.doc
Nhiem vu HTQT-VHL-PL20-Mau bia Ho so bao cao tong ket.doc

   Quy định về quản lý Chương trình hỗ trợ NCVCC_các biểu mẫu

Quyet dinh 2756 ngay 25.12.2017 phe duyet Quy dinh quan ly.PDF

Bieu mau kem Quyet dinh 2756.doc

   
Nhóm văn bản 2: Tổ chức cán bộ (tải toàn bộ tại đây)

1. Quy che cu CB di hoc nuoc ngoai_NITRA_2018.pdf

2. MS 03- vien chuc-danh gia phan loai.doc
3. Mau C16-HD- Giay di duong.doc

4. Giay tiep nhan sv-hv thuc tap-new.doc

5. MAU Giay gioi thieu.doc
6. MAU Phieu su dung xe oto.doc

7. MAU Phieu Bao tiep khach.doc

8. DON XIN NGHI PHEP.doc

9. Phieu_bosung_lylich- cong chuc.doc

10. Phieu_bosung_lylich- vien chuc.doc

11.  So yeu ly lich Vien chuc-2019.doc

12. Mau_ke_khai_tai_san_2013_1 - Theo ND 78.doc

13. Mẫu số C01- HD Cham công.docx

Nhóm văn bản 3: Tài chính kế toán 

1MAU - HD TKCM 2021- 02 3 21.doc
2. Mẫu số C42- HD Giấy đề nghị tạm ứng.docx

3. GIAY DE NGHI THANH TOAN TT107.doc

4. THANH TOAN TAM UNG TT107.doc

5. MAU C34 GIAO NHAN VAT TU TT107.doc

6. Mẫu số 08a- Dùng cho Mua Hàng hoa.docx

6. Các biểu mẫu hướng dẫn thực hiện gói thầu

6.1 HD QT LUA CHON NHA THAU MUA SAM DTDA.doc
6.2 M1a_Ke hoach thuc hien cac goi thau_CNDT.doc
6.3 M1b 2022 _Mau Giay de nghi_CNDT.doc

7. PA THUC HIEN CAC NOI DUNG CV DUOC GIAO KHOAN.doc

8. Mẫu C50 Bien ban giao nhan TSCD từ 10tr tro len.docx

9. Bang ke thanh toan cong tac phi.xls

10. Mẫu ĐK người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công

11.Mẫu Bang ke tam ung DT theo TT27.xlsx

Nhóm văn bản 4: Hợp tác quốc tế (tải toàn bộ tại đây)

M01_Don_de_nghi_di_nuoc_ngoai 2018.doc

M02_bao cao ket qua chuyen di cong tac nuoc ngoai 2018.doc

Quy dinh quan ly hoc tap nuoc ngoai_ca bieu mau.doc

2286_3_QD phan cap quan ly doan ra doan vao.PDF

QD788 chuan hoa ho so doan ra_tu 5-2019.PDF Tìm kiếm
 Liên kết website
 Lượt truy cập