English (United States)   vi-VN
  
  
HỘI THẢO QUỐC TẾ LẦN THỨ II VỀ NGUỒN LỢI SINH VẬT BIỂN VIỆT NAM, Hà Nội – Việt Nam, 5-6 / 6 / 2013

HỘI THẢO QUỐC TẾ LẦN THỨ II

VỀ NGUỒN LỢI SINH VẬT BIỂN VIỆT NAM

(Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) với Phân viện Viễn Đông Viện Hàn lâm Khoa học Nga (FEBRAS), Nhiệm vụ VAST.HTQT.NGA.06/13-14 “Nghiên cứu đa dạng sinh học và hóa sinh trong chuyến khảo sát chung Việt Nam – Liên bang Nga lần thứ 4 trên tàu nghiên cứu “Viện sĩ Oparin” trong vùng biển Việt Nam”).ORGANIZING COMMITTEE

Co-chairman

Prof. V. I. Sergienko                                                   Prof. Duong Ngoc Hai

President FEBRAS                                                     Vice President VAST

Members

Prof. V. A. Stonik, PIBOC, FEBRAS

Ass. Prof. Bui Minh Ly, NITRA, VAST

Ass. Prof. Ninh Khac Ban, ICD, VAST

Prof. A. V. Adrianov, IMB, FEBRAS

Prof. Pham Quoc Long, INPC, VAST

Dr. Nguyen Hoai Nam, IMBC, VAST

Dr. Sc. Yu.Ya. Latypov, IMB, FEBRAS

Ass. Prof. Vo Si Tuan, IO, VAST

Ass. Prof. Tran Duc Thanh, IMER, VAST

Ms. N. M. Shepetova, PIBOC, FEBRAS

Dr. Olesya Vishchuk, PIBOC, FEBRAS

Secretariat

Mr. Dinh Thanh Trung , ICD, VAST

Ms. Tran Thi Vo Quyen ,  ICD, VAST

Ms. Huynh Hoang Nhu Khanh , NITRA, VAST

Ms. Tran Minh Trang , NITRA, VAST

Mr. Vo Xuan Mai, NITRA, VAST

Contact Address

Mr. Dinh Thanh Trung

International Cooperation Department – VAST

18 Hoang Quoc Viet, Hanoi

Tel: +84-4-37564607 Fax: +84-4-37562764

Email: 

dttrung@vast.ac.vn;

bminhly@nitra.vast.vn;

hhnkhanh@gmail.com;

minhtrang@nitra.vast.vn;

voxuanmai@nitra.vast.vn

Organizers and Sponsors

International Cooperation Department, VAST (ICD).

Nhatrang Institute of Technology Research and Application, VAST (NITRA).

G.B. Elyakov Pacific Institute of Bioorganic Chemistry, FEBRAS (PIBOC).

Participants

Institute of Marine Biochemistry, VAST (IMBC).

Institute of Natural Products Chemistry, VAST ( INPC).

Institute of Oceanography, VAST (IO).

Institute of Marine Environment and Resources,VAST( IMER).

A. V. Zhirmusky Institute of Marine Biology, FEBRAS (IMB).

Pacific Institute of Geography, FEBRAS (PIG) Tìm kiếm
 Liên kết website
 Lượt truy cập