English (United States)   vi-VN
  
  
Phòng Vật lý Ứng dụng
NHÂN LỰC KHOA HỌC

Chức vụ

Điện thoại

E-mail

Trưởng phòng

 

 

TS. Hà Xuân Vinh

Xem công trình

097 977 1678

vinhhx@gmail.com

vinhhx@nitra.vast.vn

Phó phòng

 

 

TS. Võ Trọng Thạch

093 324 7850

thach.gpu4rs@gmail.com

votrongthach@nitra.vast.vn

Thành Viên

 

 

NCS.ThS. Ngô Văn Tâm

090 358 5396

ngovantam@nitra.vast.vn

 

ThS. Vĩnh Hào

Xem công trình

0168 2398108

hao.vinh@gmail.com

vinhhao@nitra.vast.vn

ThS. Tống Văn Tuất

 

tuattv@nitra.vast.vn

 

ThS. Đoàn Phan Thảo Tiên

090 502 5151

thaotiendp@nitra.vast.vn

 

ThS. Võ Tấn Thông

091 4455 027

votanthong@nitra.vast.vn

votanthong.nitra@gmail.com

ThS. Nguyễn Chí Thắng

 

thangnc@nitra.vast.vn

 

 

  Tìm kiếm
 Liên kết website
 Lượt truy cập