English (United States)   vi-VN
  
 Phòng vật lý ứng dụng
Giới thiệu Phòng vật lý ứng dụng

CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ

Nghiên cứu vật lý về quang học quang phổ của các loại vật liệu:

 • Nghiên cứu chế tạo vật liệu nhiệt phát quang, ứng dụng trong đo liều phóng xạ và tính tuổi trong khảo cổ học.

 • Nghiên cứu chế tạo nanoparticles hướng cho ứng dụng trong hóa phân tích, y sinh….

 • Nghiên cứu nuôi đơn tinh thể của các loại vật liệu quang học.

 • Nghiên cứu các tính chất quang học của vật liệu

Điện tử và tự động hóa:

 • Nghiên cứu các loại cảm biến vật lý.

 • Thiết kế và xây dựng hệ thống phân tích và điều khiển tự động.

 • Xây dựng phương pháp tính toán và phân tích cho nghiên cứu vật lý.

Nghiên cứu về không gian và bầu khí quyển:

 • Khai thác dữ liệu vệ tinh để nghiên cứu các trạng thái của tầng điện ly.

 • Nghiên cứu mô hình không gian, phục vụ công nghệ dự báo thời tiết

 • Tham gia các dự án hợp tác khoa học quốc tế về nghiên cứu không gian để nâng cao năng lực nghiên cứu.

ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU SẮP TỚI

 • Kết hợp dữ liệu giám sát ở mặt đất với các dữ liệu vệ tinh để nghiên cứu các động thái của tầng điện ly xích đạo.

 • Nghiên cứu mô hình không gian và thời tiết dự báo của Việt Nam, phục vụ chiến lược không gian khoa học và công nghệ của đất nước.

NHÂN LỰC KHOA HỌCChức vụ
Điện thoại
E-mail
Trưởng phòng
 
 
TS. Hà Xuân Vinh


Xem CV
097 977 1678
vinhhx@gmail.com

vinhhx@nitra.vast.vn
Phó phòng
 
 
TS. Võ Trọng Thạch
093 324 7850
thach.gpu4rs@gmail.com

votrongthach@nitra.vast.vn
Thành Viên
 
 
NCS.ThS. Ngô Văn Tâm
090 358 5396
ngovantam@nitra.vast.vn

 
 
 
ThS. Đoàn Phan Thảo Tiên
090 502 5151
thaotiendp@nitra.vast.vn

 
ThS. Võ Tấn Thông
091 4455 027
votanthong@nitra.vast.vn

votanthong.nitra@gmail.com
ThS. Nguyễn Chí Thắng
 
thangnc@nitra.vast.vn
 
 
 
CÁC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI

Phòng TN của Vật lý ứng dụng


Nuôi đơn tinh thể Li2B4O7 với Giáo sư Mitsuru Isshi từ Viện Công nghệ Shonan Nhật BảnThiết bị nuôi đơn tinh thểSản phẩm đơn tinh thể LBOMáy Reader TLD3500 để nghiên cứu nhiệt phát quang và ứng dụng vào trong đo liều lượng phóng xạPulse Nd:YAG Laser: Wavelength: 1064, 532, 355 nm; Pulse Width 4-6 nsec; Peak Power  50MWĐo liều xạ phóng xạ môi trường

 • Bước 1: Máy đo bức xạ được đặt trên mặt đất trong 1, 3, 6 tháng.

 • Bước 2: Đo nhiệt phát quang đường cong ánh sáng của mẫu.

 • Bước 3: Tính toán đo liều lượng phóng xạ.GRBR RECEIVER  (C/NOFS satellite - Communication / Navigation Outage Forecasting System)

 • Từ 11/2010, một máy thu GRBR đã được thiết lập tại trạm Hòn Chồng, Nha Trang (12 ° 27 'N, 109 ° 29' E).

 • Tiến sĩ Roland T. Tsunoda từ Trung tâm Nghiên cứu Geospace, SRI International, Menlo Park, California điều hành trực tiếp hệ thống tại Việt Nam.AWESOME VLF RECEIVER

 • Implementation of  ISWI - AWESOME Project tại Việt Nam, thiết bị VLF Receiver mới được thiết lập tại trạm Hòn chồng, thành phố Nha Trang vào năm 2012.

 • Tổ chức lưu trữ: VAST (với sự tham gia của hai viện nghiên cứu: Viện Vật lý  thành phố Hồ Chí Minh và Viện Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ Nha Trang).


CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

Năm 2012

Bài báo trên tạp chí Quốc tế thuộc danh sách SCI

1. Judd–Ofelt analysis of spectroscopic properties of Sm3+ ions in K2YF5 crystal. Phan Van Do, Vu Phi Tuyen, Vu Xuan Quang, Nguyen Trong Thanh, Vu Thi Thai Ha, Nicholas M. Khaidukov, Yong-Ill Lee, Bui The Huy, Journal of Alloys and Compounds ; ISSN: 0925-8388. Volume 520, Pages 262-265, 15 April 2012.

2. Role of charge transfer state and host matrix in Eu3+-doped alkali and earth alkali fluoro-aluminoborate glasses. N.T. Thanh, V.X. Quang, V.P. Tuyen, N.V. Tam, T. Hayakawa, Bui The Huy, Optical Materials ; ISSN: 0925-3467, Volume 34, Issue 8, Pages 1477-1481, June 2012.

3. Investigation of thermoluminescence of natural zircon relevant to dating application. Huynh Ky Hanh, Truong Duy Tuan, Tong Van Tuat, Dinh Van Kinh, Phan Tien Dung. Radiation Measurements (2012) ISSN: 1350-4487, http://dx.doi.org/10.1016/j.radmeas.2012.10.013 , 2012.

Tạp chí/Proceedings Quốc tế không thuộc danh sách SCI, nhưng có mã số ISSN hoặc ISBN

1. Schemes for a numerical solution of the direct and inverse Sturm-Liouville problem depending on the parameters. Vo Trong Thach. International Conference-School for Young Scientists “Modern Problems of Applied Mathematics & Computer Science ISBN 978-5-9530-0337-7. Pages 70-73. August, 22 – 27, 2012, Dubna, Moscow region, Russia.

2. The application package to solve a parametric inverse problem for the Schrödinger equation. T.P. Puzynina, Vo Trong Thach. Information technologies and Computing systems ISSN:2071-8632. Vol. 2, p. 46-53, 2012.

3. Numerical Investigation of Parameters in the Model of Gradient Optical Waveguide with Equidistant Spectrum of Waveguide Modes. Bulletin of Peoples’ Friendship University of Russia. Series Mathematics. Puzynina T. P., Thach Vo Trong. Informations Sciences. Physics ISSN:0869-8732. Vol 3, p. 79-86. 2012.

4. On Numerical Solution of Direct and Inverse Scattering Problems for SphericallySymmetric Potentials Depending on Parameters. Bulletin of Peoples’ Friendship University of Russia. Series Mathematics. Puzynina T. P., Thach Vo Trong. Informations Sciences. Physics; ISSN:0869-8732. Vol 4, p. 73-86. 2012

 

Các tạp chí Quốc gia khác do NXB trong nước xuất bản và có số lưu chiểu

1. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả phép đo môi trường. Tống văn Tuất, Vĩnh Hào, Hà Xuân Vinh, Võ Thị Thu Hà, Ngô Văn Tâm, Đoàn Phan Thảo Tiên, Nguyễn Trí Tuệ, Nguyễn Chí Thắng. Spectroscopy and its applications 1168-2012/CXB/02-23/KHTNCN. p. 103. 2012.

2. Effect of dopants on TL characteristics of single crystals LiF: Mg, Cu. Vĩnh Hào, Bùi Minh Lý, Đoàn Phan Thảo Tiên, Lê Thị Kim Thoa. Spectroscopy and its applications 1168-2012/ CXB/02-23/ KHTNCN. p.97. 2012.

3. The fading properties of thermoluminescent single crystal LiF: Mg, Cu. Vĩnh Hào, Bùi Minh Lý, Tống Văn Tuất, Ngô Văn Tâm, Võ Thị Thu Hà, Nguyễn Chí Thắng, Lê Thị Kim Thoa. Spectroscopy and its applications 1168-2012/ CXB/02-23/ KHTNCN. p.117. 2012.

4. Nghiên cứu tính chất nhiệt phát quang của LiF: Mg, Cu, P. Hà Xuân Vinh. Nguyễn Chí Thắng, Đoàn Phan Thảo Tiên, Nguyễn Thị Thanh Hoa, Lê Thị Kim Thoa. Spectroscopy and its applications 1168-2016/ CXB/02-23/ KHTNCN. p.145. 2012.

5. Thực hành tính toán các thông số lý thuyết Judd-ofelt theo phương pháp tính sai số bình phương tối thiểu. Vĩnh Hào, Ngô Văn Tâm. Spectroscopy and its applications 1168-2016/ CXB/02-23/ KHTNCN. p.163. 2012.

6. Photoluminescence properties and Judd – ofelt analysis of Eu3+ ions in zinc – thallium-tellurite glasses. Bùi Thế Huy (đồng tác giả). Spectroscopy and its applications 1168-2016/ CXB/02-23/ KHTNCN. p.123, 2012.

7. Simulation influence of heating rate on thermoluminescence glow curves. Vĩnh Hào. Journal of Science and Technology. p.540 – 546.

 

Năm 2011

Bài báo trên tạp chí Quốc tế thuộc danh sách SCI

1. Mechanistic study on the effect of PEG molecules in a trivalent chromium electrodeposition process. Bui The Huy. Microchemical Journal, ISSN: 0026-265X (SCI). Vol 99, No 1, Pages 7-14, 2011.

2. Application of the Judd – Ofelt Theory to the Dy3+-Doped Fluoroborate/Sulphate Glasses. B.T.Huy,Min-Ho-Seo,Jae-Min Lim and Yong-Ill Lee. Journal of the Korean Physical Society, ISSN: 0374-4884 (SCI). Vol 59, No 5, Page 3300-3307, 2011.

3. A Systematic Study on Preparing the CdS Quantum Dots. B.T.Huy, Min-Ho-Seo, Jae-Min Lim, Dong-Soo Shin, Yong-Ill Lee, Sang-Su Kim, Kiwan Jang,Taekwon Song. Journal of the Korean Physical Society, ISSN: 0374-4884 (SCI). Vol 59, No 5, Page 3293-3299, 2011.

 

Tạp chí/Proceedings Quốc tế không thuộc danh sách SCI, nhưng có mã số ISSN hoặc ISBN

1. SLIPH4M – программа для численного решения проблемы Штурма–Лиувилля. Võ Trọng Thạch và Puzynina Taisia Petrovna. "Программные продукты и системы" ISSN: 0236-235X. Vol 3, No 95, Page 75-80, 2011.

 

Các tạp chí Quốc gia khác do NXB trong nước xuất bản và có số lưu chiểu

1. Ionospheric responses to the solar tsunami on august 1st 2010 observed in Vietnam. Thái Lan, Tan, Vinh, Tam, Trang, Hào, Thảo. International Space Weather Initiative UN/NASA/JAXA Workshop November, 2010 Helwan, Egypt. 2010

2. Thời tiết không gian và tầng điện ly của trái đất. Thái Lan, Vinh, Tam, Trang, Hào, Thảo. Hội thảo khoa học công nghệ vũ trụ, Hà nội 12/2010. 2010.

3. Ứng dụng tin học trong phân tích thông số động học của các vật liệu nhiệt phát quang.Hào, Hạnh, Vinh, Tuất, Hà, Tâm, Tiên. Kỷ yếu Hội thảo khoa học khoa tự nhiên trường Cao đẳng sư phạm Nha trang lần thứ 2. Page 76-86, 2011.

4. Hệ thống đinh vị toàn cầu và tầng điện ly. Hào, Thảo, Tuệ. Kỷ yếu Hội thảo khoa học khoa tự nhiên trường Cao đẳng sư phạm Nha trang lần thứ 2. Page 50-58, 2011.

5. Xác định chiều dài tối ưu của sợi pha tạp trong khuếch đại quang sợi pha tạp Erbium. Vinh, Tuất, Tuệ. Kỷ yếu Hội thảo khoa học khoa tự nhiên trường Cao đẳng sư phạm Nha trang lần thứ 2, 05/2011. Page 59 – 64, 2011.

6. Tính tuổi khảo cổ bằng phương pháp nhiệt phát quang: Một số kết quả và bàn luận. Hạnh, Tuất, Hào, Hà, Tuệ, Tiên. Kỷ yếu Hội thảo khoa học khoa tự nhiên trường Cao đẳng sư phạm Nha trang lần thứ 2, 05/2011. Page 39-42, 2011.

 

7. Ứng dụng mô phỏng trong nghiên cứu và giảng dạy nhiệt phát quang. Hào, Hạnh, Dũng. Tạp chí Khoa học Trường đại học Tây Nguyên. No 8, Page 7-15, 2011.

8. Một số thành tựu trong lĩnh vực nghiên cứu nhiệt phát quang tại Viện Ứng dụng và Công nghệ Nha Trang. Hào, Hạnh, Huy, Vinh, Tuất, Hà, Tâm, Tiên, Tuệ, Thắng. Proceeding of the first international Workshop on Spectroscopy and its applications. Page 85-103, 2011.

9. Qui trình nuôi đơn tinh thể LiF:Mg,Cu theo kỹ thuật Bridgman. Hào, Huy, Thang, Tien, Hoa, Thoa. Proceeding of the first international Workshop on Spectroscopy and its applications. Page 327-334. 2011.

10. Thermoluminescent properties of Li2B4O7. Vinh, Hào, Tuat, Tien, Huy. Proceeding of the first international Workshop on Spectroscopy and its applications. Page 226-233. 2011.

11. Investigation into Dy3+ -doped fluoroborate/sulphate glasses with the Judd-Ofelt. Huy, Vinh, Hào, Tam. Proceeding of the first international Workshop on Spectroscopy and its applications. Page 234-248, 2011.

12. Simulation of thermoluminescence glow curve based on different models as heating rate changes. Hào, Vinh, Tien, Dung, Hoa, Thoa. Báo cáo Hội Nghị Vật Lý Chất Rắn và Khoa Học Vật Liệu Toàn Quốc lần thứ V, 11/2011. 2011.

13. Mô phỏng hệ khuếch đại quang sợi pha tạp Erbium nồng độ cao. Vinh, Tuất, Tuệ, Hà. Proceeding of the first international Workshop on Spectroscopy and its applications. Page 205 – 215. 2011.

14. Persistent Spectral Hole Burning and Compositional Dependence on Judd-Ofelt Parameters of Eu3+ Ion Doped Alkali and Earth Alkali Alumino – Fluoroborate Glass. Thành, Quang, Tuyến, Hayakawa, Nogami, Hong, Tâm, Huy. Proceeding of the first international Workshop on Spectroscopy and its applications. Page 150 – 161, 2011.

15. Khuếch đại quang trên cơ sở hiệu ứng tán xạ raman cưỡng bức. Hội, Huy, Vân, Vinh,... Báo cáo Hội Nghị Vật Lý Chất Rắn và Khoa Học Vật Liệu Toàn Quốc lần thứ V, 11/2011. 2011.

 

Năm 2010

Bài báo trên tạp chí Quốc tế thuộc danh sách SCI

1. Thermoluminescence properties of isostructural K2YF5 and K2GdF5 crystals doped with Tb3+ in response to alpha, beta and X-ray irradiation. Huynh Ky Hanh 1, Nicholas M Khaidukov 2,*, Vladimir N Makhov 3, Vu Xuan Quang 4, Nguyen Trong Thanh 4 and Vu Phi Tuyen 4. Nuclear Inst. and Methods in Physics Research, Section B. Beam Interactions with Materials and Atoms. Vol 268, Page 3344-3350, 2010.

2. Radioluminescent mechanism of Li2B4O7:Cu crystal. B.T.Huy , V.X.Quang, M.Ishii. Journal of Luminescence. Vol 130, No 11, Page 2142-2145. 2010.

 

Tạp chí/Proceedings Quốc tế không thuộc danh sách SCI, nhưng có mã số ISSN hoặc ISBN

1. SLIPM-MAPLE Program for Numerical Solution of Sturm-Liouville Partial problem with the Help of the Continuous Analogue of Newtons Method. I.V. Puzynin, I.P.Puzynina, V.T.Thach. Bullentin of people ‘s Friendship University of Russia. Series Mathematics. Information Sciences Phycis (ISSN 0869-8732), Vol 2, No 2 , Page 90-98, 2010.

 

Các tạp chí Quốc gia khác do NXB trong nước xuất bản và có số lưu chiểu

1. Trap energy spectroscopy of natural zircon by the fractional glow technique. Huynh Ky Hanh, Vinh Hao, Ha Xuan Vinh, Tong Van Tuat, Vu Xuan Quang. “Provenance and Properties of Gems and Geo-Materials JGU-IGR, Johannes Gutenberg University, Mainz (Germany) Centre of Geo-Material Research Institute of Gemstone Research, Idar-Oberstein VAST-IMS, And others. 2010.

 

Tuyển tập hội nghị quốc tế khác

1. SLIPM-A maple package for numerical solution of sturmliouville Partial problems based on a continuous analog of Newtons method. II.Program realization. I.V. Puzynin, I.P.Puzynina, V.T.Thach. XLVI Russian Conference on problems of mathematics infomatics, physics and chemistry. Mockva, Russia 19-23, April, 2010. Page 97-100, 2010.

 

Năm 2009

Bài báo trên tạp chí Quốc tế thuộc danh sách SCI

1. Growth and Luminescent Properties of Li¬2B4O7 single Crystal Doped with Cu. Bùi Thế Huy, Bùi Minh Lý, Vũ Xuân Quang, Huỳnh Kỳ Hạnh, Đoàn Phan Thảo Tiên, Vĩnh Hào. Journal of Physics: Conference series (Doi: 10.1088/1743-6596/187/1/012039) , (ISSN:1742-6596) , 2009.

2. High Q-factor micro cavity laser: Fabrication and lasing emission properties. Pham Van Hoi, Bui Van Thien, Ha Xuan Vinh, Chu Thi Thu Ha, Tran Thi Cham and A.N. Gruzintsev. Journal of Physics: Conference series: (Doi: 10.1088|1742- 6596/187/1/012012), (ISSN:1742-6596), 2009

 

Năm 2008

Bài báo trên tạp chí Quốc tế

1. Effect of doping on the luminescence properties of Li2¬B4O7. B.T. Huy , V.X.Quang, H.T.B.Chau. Journal of Luminescence ISSN: 0022-2313, No 128, Page 1610-1605, 2008.

2. Growth and luminescent properties of Li2B4O7 single crystal doped with Cu. Huy. B.T; Ly. B .M; Quang. V.X; Hanh. H.K; Tien. D.P.T; Hao. V; Ngoc.T. APCTP-Asean Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology (4th iWoNN) September 15-20, 2008, Nhatrang-Vietnam. Proceedings. Publishing House for Science and Technology, Hanoi, Vietnam, 2008. Vol 4 , Page 358-362 , 2008.

3. Investigation of thermoluminescence proper ties of natural Zircon relevant for thermoluminescence dating. Hanh. H. K et al. The fourth International Workshop Deo and Materials Science on Mineral resources of Vietnam. Hanoi-24/9-2/10. The Proceedings. Page 64-73. 2008.

4. Some results of studying annealing effects on natural zircon. Hanh. H. K et al. The fourth International Workshop Deo and Materials Science on Mineral resources of Vietnam. Hanoi-24/9-2/10. The Proceedings. Page 95-100 , 2008.

5. Natural thermoluminescence and natural cadioactivity of baked-clay in ancient towers in Vietnam. Hanh. H. K; Buu. N. Q; Quang. V.X; Dung. P.T. The fourth International Workshop Deo and Materials Science on Mineral resources of Vietnam. Hanoi-24/9-2/10. The Proceedings. Page 108-113, 2008.

 

Bài báo trên tạp chí Quốc gia

1. Growth Single crystal Li2B4O7 and the kinetic parameters of thermol Stimulation luminescence. Huy. B.T; Hao. V; Hanh. H.K; Tien.D.P.T; Kinh.D.V; Tam. N.V; Ha.V.T.T. Hội nghị Quang học Quang phổ toàn Quốc lần thứ V. Nha Trang.Việt Nam. 10-14/9/2008.

2. Spectroscopic evaluation of Gd3+ ions in lithium tetraborate glass by Judd-Ofelt theory. Huy. B.T; Quang. V. X; Nga. H.T.N; Giap. B.K. Hội nghị Quang học Quang phổ toàn Quốc lần thứ V. Nha Trang.Việt Nam. 10-14/9/2008.

3. Comparision of trap energy spectroscopy of CaSO4: Dy and Al2O3: by fractional glow technique. Hanh.H.K; Hao.V; Huy.B.T; Tuat.T.V; Kinh.D.V. Hội nghị Quang học Quang phổ toàn Quốc lần thứ V. Nha Trang.Việt Nam. 10-14/9/2008.

4. Stimulation of erbium-doped fiber amplifier systems (EDFAS). Vinh. H.X; Hoi .P.V; Binh.P.T; Ha.C.T.T; Cham.T.T; VanD.K. Hội nghị Quang học Quang phổ toàn Quốc lần thứ V. Nha Trang.Việt Nam. 10-14/9/2008. Tìm kiếm
 Lượt truy cập
 Liên kết website