en-USvi-VN
  
 Worshop - Conferences
HỘI THẢO QUỐC TẾ LẦN THỨ II VỀ NGUỒN LỢI SINH VẬT BIỂN VIỆT NAM, Hà Nội – Việt Nam, 5-6 / 6 / 2013

(Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) với Phân viện Viễn Đông Viện Hàn lâm Khoa học Nga (FEBRAS), Nhiệm vụ VAST.HTQT.NGA.06/13-14 “Nghiên cứu đa dạng sinh học và hóa sinh trong chuyến khảo sát chung Việt Nam – Liên bang Nga lần thứ 4 trên tàu nghiên cứu “Viện sĩ Oparin” trong vùng biển Việt Nam”).

1ST SYMPOSIUM ON MARINE ENZYME AND POLYSACCHARIDES
CHAIR COMMITTEE:

Prof. Bui Minh Ly – Nhatrang Institute of Technology Research and Application , Vietnam Academy of Science and Technology (NITRA VAST), Vietnam.

Prof. Valentin A.Stonik – Elyakov Pacific Institute of Bioorganic Chemistry, Far-Eastern Branch, Russian Academy of Science (PIBOC FEBRAS), Russia.

Prof. Tatyana N.Zvyagintseva - Elyakov Pacific Institute of Bioorganic Chemistry, Far-Eastern Branch, Russian Academy of Science (PIBOC FEBRAS), Russia.

 Port information
 Weblink

 Access counter
 Search
 Weblink